Ainava, UAB duomenų privatumo politika 

Bendra informacija 

1. Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis Ainava, UAB, įmonės kodas 123875414, (toliau – Įmonė)  paslaugomis, išreiškus ketinimą naudotis jomis arba kaip nors kitaip susijus su Įmone ir/ar jos teikiamomis paslaugomis. 

2. Ainava, UAB gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Įmonė Jūsų duomenis tvarko vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

3. Įmonė užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ar kitokio neteisėto duomenų tvarkymo.

Duomenų saugojimo tikslai

4. Žemiau tekste pateikiami atvejai, kada Įmonė renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, minėtas sąrašas nėra baigtinis.

4.1. Teikdama valymo arba automobilių plovimo paslaugas, Įmonė renka ir tvarko kliento  asmens duomenis (vardą, pavardę, tam tikrais atvejais asmens kodą, adresą ir kitus duomenis, reikalingus paslaugai atlikti)  sutarties sudarymo  ir paslaugų teikimo tikslu.

4.2. Įmonė renka ir tvarko asmenų, apsilankiusių Įmonės biure, taip pat Įmonės automobilių švaros centre adresu Pilaitės pr. 7, Vilniuje, vaizdo duomenis teisėto intereso pagrindu, taip pat asmenų ir turto saugumui užtikrinti.  Įmonės teritorijoje, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, aiškiai ir tinkamai pateikiama ši informacija specialiu pranešimu apie vykdomą vaizdo stebėjimą.

4.3. Įmonė, vykdydama tiesioginę rinkodarą, naudoja klientų asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį) sutikimo pagrindu ir rinkodaros, įskaitant ir kliento nuomonės apklausos dėl konkrečios įmonės paslaugos, vykdymo tikslu.

4.4. Įmonė nerenka klientų specialių kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių kliento rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, sveikatos duomenų arba duomenų apie lytinį gyvenimą arba lytinę orientaciją.

Kandidatų į Įmonės darbuotojus asmens duomenys 

5.  Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu, per darbo skelbimų portalus ar socialiniais tinklais asmens duomenis (vardas ir pavardė, telefonas, elektroninio pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas ir kt. kandidato pateikti duomenys) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų. 

Duomenų saugojimo terminas 

6. Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais. 

7.  Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją, kuri gali atsirasti vėliau. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 2 metus.

Duomenų perdavimas 

8.  Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valstybės institucijoms ir įstaigoms, pvz., teisėsaugos, mokesčių administravimo ir pan., teismams, neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti Įmonės teises arba klientų, darbuotojų ir turto saugumą. 

Jūsų teisių įgyvendinimas

9.  Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

9.1. prašyti, kad Ainava, UAB leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą; 

9.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi; 

9.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą); 

9.4. teisę atšaukti sutikimą; 

9.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

10.  Prašymus, skundus ar kitus raštus, susijusius su asmens duomenų apsauga, galite pateikti:

10.1. atvykę į Ainava, UAB pagrindinį biurą Vilniuje, adresu Pilaitės pr. 7, Vilnius, arba į Ainava UAB padalinius adresais: Kauno padalinys - Veiverių g. 134, Kaunas, Klaipėdos padalinys - Mainų g. 6, Klaipėda, Šiaurės regiono padalinys - Aušros al. 66A, Šiauliai.

10.2. el. paštu info@ainava.lt (pasirašytus elektroniniu parašu).

Galiojimas ir pakeitimai 

11.  Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. birželio 20 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.ainava.lt. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.